GLOBAL GAP

GLOBALGAP (EUREPGAP); Avrupalı büyük perakendeci ve süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli ve insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için bir araya gelip uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde ise tüm dünyada geçerli olan bir standart haline gelmiştir. indir

EUREP GAP Sekreteryası 7 EYLÜL 2007 – Bangkok’ta, tüm dünyada tarımsal üretimde geçerli olan global bir belgelendirme standardı haline geldiği için ismini ve logosunu GLOBALGAP olarak değiştirmiştir.

GLOBALGAP Standardına göre sertifikasyon hizmetini gerçekleştirmek için IMC, uluslararası seviyede standardı yöneten Alman Kuruluşu FoodPlus Gmhb tarafından Türkiye’deki faaliyetler için yetkilendirilmiştir.

GlobalGAP (EUREPGAP) ‘ın Kapsamları ve Avantajları :

1. Bitkisel Üretim
– Meyve ve Sebze
– Tahıllar
– Çiçek ve Süs Bitkileri
– Karıştırılabilir ürünler
– Yeşil (Ham) Kahve ve Çay
– Pamuk

2. Hayvansal Üretim

– Büyükbaş
– Küçükbaş
– Süt üretimi
– Kümes hayvanları
– Diğerleri

3. Su Ürünleri
– Somon
– Kerevit
– Cichlidae familyası

4. Üretim Materyali
– Fide
– Tohum

5. Yem bitkileri

Avantajları :
İyi Tarım Uygulamalarını uygulamak tarımsal üretimdeki riski azaltmaya yardım eder. GLOBALGAP, uluslararası ölçüde en iyi uygulamaların sistemli ve tutarlı yoldan objektif olarak doğrulamak için araçlar sağlamaktadır. Kritik noktaların ve uyum kriterlerinin uygulanması yolu ile bu sonuca ulaşmak mümkün olmaktadır.İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermez,
• Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretilir,
• Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahını olumsuz olarak etkilemez,
• Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığını gösterir,
• Yurt dışı pazarında yer almak isteyen üreticiler için önemli bir araçtır,
• Uygulanması kolay, üreticiye fazla yük bindirmeyen, üretilen malın değerini, kalitesini, güvenirliliğini, hijyenik standardını ve önceliğini arttıran bir standarttır.

GLOBALGAP standardına göre üretimini ticaretleştirme niyetindeki tüm üreticiler, aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirler:


Tek bir üretici (Bireysel sertifikasyon);
Ürünlerini, GLOBALGAP standartlarına göre sertifikalandıracak olan üretim çiftliğini temsilen ürün sahibi ve/veya firma. Bu seçeneğin seçilmesi halinde denetim faaliyeti, senede bir kez ve haberli olarak gerçekleştirilir.

Birleşmiş üreticiler (Grup Sertifikasyonu); Ürünlerini birden çok (iki, üç beş, yüz vb.) üreticiden sağlayan kooperatif veya topluluk; üretici grupları veya topluluğun tüzel statüsü olmalıdır. Bu seçeneğin seçilmesi halinde denetim faaliyeti, ortak olarak kurulan kalite sisteminin ve bu gruptan rastgele seçilen belirli sayıdaki üreticinin senede bir kez denetlenmesi ile gerçekleştirilir.

GlobalG.A.P. ‘a başlama;

– Üretici ve/veya Üretici Grubu başvurusu
– Sözleşme imzalanması ve numara atanması
– İç denetim planlaması ve gerçekleştirilmesi
– Kontrol planlanması ve zamanına karar verilmesi
– Kontrol

GLOBALGAP standardında 49 Majör ve 99 Minör kontrol noktası bulunmaktadır. Bireysel üretici veya üretici grubu denetimden başarılı bir şekilde geçmesi için Majör kontrol noktalarına %100 ve minör kontrol noktalarına % 95 uyum göstermelidir.

Major Musts ( Mutlak Zorunlu): % 100 uygunluk zorunludur.
Minor Musts (Zorunlu):% 95 uygunluk zorunludur.
– Sertifikanın verilmesi Genel Kurallar dokümanında belirtilen tüm gereksinimlerin üretici/üretici grubu tarafından uygulanmasına bağlıdır.
– GLOBALGAP sertifikası tanımlanan faaliyet alanına bağlı olarak bir yıl (12 ay) süre ile verilir.

GLOBALGAP standartlarıyla ilgili daha fazla bilgiye ve aşağıdaki belgelere www.globalgap.org sitesinden ulaşabilirsiniz:

(1)  GLOBALGAP İkincil-izin ve Sertifikasyon Anlaşması
(2)  GLOBALGAP Çoğaltım Materyali Genel Düzenlemeler
(3)  GLOBALGAP Kritik noktalar ve uyum kriterleri
(4)  GLOBALGAP Kontrol Listesi ürünleri

– İyi Tarım Uygulamalarını uygulamak tarımsal üretimdeki riski azaltmaya yardım eder.

– Uluslararası ölçüde en iyi uygulamaların sistemli ve tutarlı yoldan objektif olarak doğrulamak için araçlar sağlamaktadır.

– Avrupa tarım pazarında önemli bir yere sahip büyük perakendecilerin, kendi toplumlarına kimyasal kalıntı içermeyen daha sağlıklı ürünler sunmak amacıyla, dışarıdan ithal edilen tarım ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin, üretim aşamasında düzenli olarak kayıt edilmesi ile sağlayan, standartları belirtmektedir.

– Tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan GLOBALGAP, günümüzde ürünlerini yurt dışı pazarında değerlendirmek isteyen üreticilerin mutlak surette göz önünde bulundurması gereken ve her geçen gün Avrupalı büyük marketlerce ön koşul olarak talep edilen, kullanılan ilaç ve gübre açısından organik tarıma göre çok daha esnek bir üretim yöntemidir.

Gönüllü norm ISO 9000 ailesi, ulusal ve uluslararası ticareti kolaylaştırmaya yardım etmek amacıyla, organizasyonların Kalite Yönetim Sistemini etkili şekilde uygulamasına yardım etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu normlar, ürünü işaret etmezler, sadece organizasyon tarafından uygulanan Kalite Yönetim Sistemini belirtirler. Bu Kalite Yönetim Sistemi sadece farklı seviyelerdeki (müşteriler, ticaret ile uğraşanlar, son tüketiciler) müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için değil aynı zamanda üretimde yer alan tüm ortakları (organizasyon çalışanları, sahipleri, ortaklar ve firma tedarikçileri) tatmin için de uygulanmaktadır.

ISO 9000 normu ailesi şunlardan oluşmuştur:
ISO 9000: Bazı teknik terimleri belirten kalite yönetim sistemi ile ilgilidir.
ISO 9001: Müşteri tatminini başarmayı deneyen bir organizasyonun, müşteri ve kanunlar tarafından öngörülen ihtiyaçları, müşteri tatminini sağlamak amacıyla kendi başına karşılayabileceğini göstermek üzere, uygulamak zorunda olduğu kalite yönetim sistemi gereksinimleri ile ilgilidir.
ISO 9004: Organizasyona, kendi performansı, müşteri ve ortakların tatmini için ciddi gelişme sürecine yardım etmek amacıyla yönergeleri sağlar.
ISO 19011: Kalite yönetim sistemi ve çevresel yönetim sisteminde doğrulamaların incelenmesi için bir kılavuz sağlar.
ISO 9000 normunun mevcut sürümü, yetkili ISO teknik komitesi tarafından aşağıdaki amaçlara ulaşmak amacıyla on yıllık gözden geçirme ve geliştirme programının bir sonucudur:

-ISO 14000 ile tam bir uyum sağlanması;
-ISO 9001 ve ISO 9004 normları “birbirine uygun parçalar” kavramını esas alarak aynı şekilde organize edilmesi;
– Norm gereksinimlerinin kolay bir şekilde firma yönetimine adapte edilebilir olması;
– Yönetim sistemlerinin, tutarlı şekilde gelişme ve uygunsuzlukların önlenmesini esas alması;
– Normların uygulanmasının sadeleştirilmesi ve firma oto-değerlendirmesinin kolaylaştırılması;
– Tüm sektöre ve farklı büyüklüklerdeki kuruluşlara uygulanabilir olması.

Bu amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yenilikler dikkat çekmektedir:
– Üç kalite yönetim sistemi modelinden (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003) seçim yapılarak bir taneye (ISO 9001) düşürülmesi.
– Yönetim sistemi ile ilgili yirmi tane (önceki sürüm, 1994) olan temel unsurların düşürülerek beş taneye ( yürürlükte olan sürüm) indirilmesi.
– Kesin sistem gereksinimleri organizasyona uygulanamaz olarak değerlendirilmesi.
– İşleme sürecinin yönetimi ve müşteri tatminine daha önem verilmesi.
–jKararlı şekilde gelişme için daha fazla talimat. Ölçülebilir hedeflerin net olarak tanımlanması.

ISO 9000 ailesi, Kalite Yönetim Sistemi için kolayca anlaşılabilen bir gruptur fakat sadece ISO 9001:2000, organizasyonun sertifikasyon sürecini tamamlaması ile birlikte sertifikasyon kuruluşu tarafından hazırlanan sertifikada etkin olarak belirtilir.

Çünkü ISO 9001:2000 sertifikasına sahip bir organizasyon şunları yapabilmektedir:

– Kendi performansını kararlı olarak geliştirmeye yardımcı olacak bir yönetim sistemini uygulayabilme;

– Başvuru sahibi firmanın, müşterileri için uluslararası standarda bilinen bir kalite yönetim sistemine sahip olma;

– Belirli pazarlara (bazı teklifler veya sözleşmeler ISO 9001:2000 sertifikalı firmalar için ayrılmıştır) girebilmek için en az düzeydeki gereksinimleri yerine getirebilme;

– Düşük seviyeli kalite yönetim sisteminin meydana getirdiği masraflar ve israfları azaltabilme;

–   Birlik izlenimini geliştirebilme.

Gönüllü standart UNI 10939:2001, gıda zincirinin her seviyesinden başlama ve tanımlama prosedürlerinin kayıt edilmesi gibi ürünün geçmiş izini sürmeye imkân veren izlenebilirliği belirtir. Özellikle, ürünün tanımlanması veya “tarladan rafa” gelen akıştaki ilgili bileşenlerin kısa süre izlenmesi faydalı bir bilgi olarak kabul edilebilirken, tarımsal gıda ürünlerinin ve ilgili bileşenlerin “raftan tarlaya” ters süreçte de etkili ve yeterli şekilde izlenmesi ile vurgulanmaktadır.

Bu türde bir sertifikasyon gıda firmalarına şunları sağlar:

– Üretim yönetme biçiminin gelişmesi;
– Üretim süreci seviyesinde şeffaflığın gelişmesi;
– Pazarı hedef alan üretimlerin güvencesinin gelişmesi;
– Tüketicilere daha fazla uygun bilginin garanti edilmesi;
– Pazarda rekabet seviyesinin artırılması.

ISO 14000, çevre yönetim sistemi sertifikasyonu için bir normdur ve firma ile üretim alanını etrafındaki çevre ilişkilerini iyi bir politika uygulayarak en doğru yoldan devam ettirmeyi sağlayan bir araçtır. Firmanın kendi hizmetleri, ürünleri ve faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevreye etkili faktörlerin, zamanla kontrol altına alınarak kirliliğin azaltılması esasına dayanmaktadır. ISO 14001, firmanın başarması gereken çevre performansı seviyesini belirtmez; hernekadar çevre ile ilgili kanunlar ışığında temel olarak önceden gereksinim duyulsada, önceden oluşan çevre kirliliği seviyesine bakılmaksızın tüm firmalar çevre yönetim sistemini uygulayabilirler. Firma, sertifikasyon sağlanana kadar geçen sürede önemli çevresel etkileri ve kendi mevcut durumlarını belirtecek şekilde ilk çevre analizlerini gerçekleştireceğini beyan etmelidir.
ISO 14001 sertifikasına sahip olmak hem firma içinde hemde aynı sebeblerle dışarda şu faydaları sağlamaktadır:

– Firmanın değerinin artmasını;
– Enerji tasarrufu ile daha az tüketim sağlayarak firmanın çevresel masrafını bilinmesini ve yapmış olduğu çevresel yatırımın sonucunda ortaya çıkan faydayı görmesini;
– Firmada çalışan herkesin aktif olarak katılmasını;
– Bölgesel ve yerel topluluklar ile ilişkilerin gelişmesini sağlar;
– ISO 14001 sisteminin ortak veya turistik alan olarak kurulması durumu turizmi teşvik edebilmektedir.

Çevre yönetim sistemi sertifikasyonu ve ISO 14001 oluşturma niyetindeki firmalar, etiketlerinde ilgili işaretleri kullanabilmeleri için EN 45011 Standartları ile uyumlu ve bağımsız olarak faaliyet gösteren yetkili bir sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol ve sertifike edilmelidir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, sertifikasyon sistemine giriş için önceden gerekli olan durum yasal uygunluktur. İlk aşama olan başlangıç aşaması çevre analizlerinin gerçekleştirilmesini; en üst düzeyde çevresel politika belgelerinin ve çevre yönetim kalite el kitabının hazırlanması, belgelemenin uygulanması ve çevre denetiminin gerçekleştirilmesi takip eder; Daha sonra sistemin tekrar yönetim tarafından değerlendirilmesi; üçüncü partilerin sertifikasyonu izlemektedir. En son olarak, sertifikasyon kuruluşu tarafından sürekli olarak sistemin geliştirilmesi ve güncellenmesi gelmektedir.

Son dönemlerde, ev dışında gıda tüketiminin hızla arttığı aşikardır. Restoran kültürü, eskiden günümüze gelen zevk ve lezzetin yanı sıra birçok durumda modern hayattın bir gereksinimi olmuştur. Bir taraftan meşguliyetimiz veya hoşnutluğumuz için hizmet etme rolünü gerçekleştirirken diğer yandan sunulan gıdalara dair bilgiler ve kalitelerinin garanti edilmesi için duyulan ihtiyaç artmış durumdadır. Her birimiz aracı olmadan ve direk olarak, “restoran mutfağının” iyi, “restoran ortamının” hoş ve ferah ve “hizmetin” yeterli olup olmadığını değerlendirebiliriz.

Ama sıkça restoran işletmecisi ve tüketiciler tarafından şu konu merak edilmektedir: “Nasıl tüketmekte olduğumuz bu gıdaların dondurulmuş değil de taze olduğundan emin olabiliriz?; Nasıl bu ürünlerin ifade edildiği gibi gerçekten özel ürün olduğunu anlayabiliriz?; Nasıl bu ürünlerin organik tarım ürünü olduğunu görebiliriz?; Nasıl bu ürünlerin GDO içermediğinden emin olabiliriz?; Nasıl sağlık koşulları için hijyen yöntemlerinin profesyonelce ve ustaca uygulandığından emin olabiliriz.”

Bağımsız üçüncü bir sertifikasyon kuruluşu, bu bekleyiş içinde olan tüketiciler açısından güven veren ve restoran işletmecileri içinse kaliteli ürünler sunulduğunu ve sağlık için hijyen kurallarına uyulduğunu kanıtlama açısından fayda sağlamaktadır.

IMC tarafından kaliteli restoranların sertifikasyonları için tasarlanan projeye “yediklerinizi bilin” adı verilmiştir.
Sertifikasyon programı, yeme ve içme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği restoranlar, kafeler, dondurmacılar, şarap evleri, çiftlikler, kantinler vb. tarafından uygulanabilmektedir.

Düzenleme, sertifikasyon için gerekli olan aşağıdaki kalite ihtiyaçlarını tanımlamaktadır: Düzenlemeye uygun işletmeler IMC’ye başvurarak sertifikasyon sürecine dahil olabilirler. Marka ve sertifikanın kullanımının garanti edilmesi, IMC tarafından yetkilendirilen bir uzman personelin, aşağıda belirtilen hususları titizlikle kontrol etme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda olmaktadır.

• Uygun hijyen şartları için yönetim kuralları ve personelin eğitimi ile müşteriler için en yüksek seviyede güvenliği garanti etmeyi kabul etme;
• GDO (Genetiği değiştirilmiş organizma) içeren gıdaların kullanımının yasaklama;
• Gıda tedarikçilerinin nitelikli olmasını sağlama;
• Organik tarım, kaliteli coğrafi bölge ürünleri ve tipik ürünler gibi sertifikalan bu kalite özellikli ürünlerin sağlanması tercihi, tedarik edilen ürün miktarına ve sertifikalı ürünlerin önemine göre Düzenleme tarafından derecelendirilerek sıralanır: Bir, İki, Üç Kelebek.

Öngörülen kontrol ve sertifikasyon gereksinimleri, Akdeniz Sertifikasyon Enstitüsü tarafından belgelenmiş ve IMC Ortaklar Kurulu tarafından onaylanmış prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir.

Sertifikasyon için sağlanan süreç aşağıdaki gibidir:

Bilgi talebinin sunulması: IMC tarafından sağlanan formun bilgi sağlamak amacıyla doldurulmasını istenilir. Doldurulan formun alınmasını müteakip, IMC bir uzmanı sistemin uygulanabilirliği ve işleyiş bilgileri için ön ziyarette bulunmak üzere atar.

Sertifikasyon Başvurusunun sunulması: Girişimci, sertifikasyon sisteminin işleyişine dair yeterli bilgiliye ulaşınca, eğer sertifikasyon için başvurmaya karar verirse, Sertifikasyon için Başvuru formunu doldurur ve IMC’ye gönderir.
Kontrol sisteminin başlangıç aşaması: Başvuru formunun alınmasını müteakip, IMC yetkili bir denetmeni, Düzenleme rehberine göre değerlendirme yapmak üzere başlangıç aşaması ziyaretini gerçekleştirmek için gönderir. Gözlem sonuçları, sertifikasyonun yayımlanması kararını verecek olan IMC Sertifikasyon Komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunun uygun bulunmasının ardından, girişimci, izin verilen sertifikasyon, IMC markası ve uygunluk işaretlerini birlikte kullanır.

İzleme aşaması değerlendirmesi: Sertifikasyonun sağlanmasını müteakip girişimcinin, gereksinimleri karşılanmaya devam etmesi ve kontrolünü gözlemlemek için yılda en az üç defa ziyaret edilmesini sağlayan bir izleme sistemine tabi tutulur.

Sertifikasyon
Sertifikasyon, düzenleme ve uygulama sınıflandırmasının, girişimcinin sağladığı kalite sertifikalı yiyeceklerin miktarına göre bir, iki ve üç kelebek olarak, uygunluk sertifikasının yayımlanmasıdır. Sertifika, kullanılan kalite sertifikalı gıdaları ekte listeleyerek belirtmektedir. (örnek olarak: organik ürünler, orijin korumalı ürünler, coğrafi işaretli ürünler, geleneksel ürünler vb.)

“Ne Yediğinizi bilin” restoran sertifikasyon zincirine katılmak ister misiniz?
IMC Kaliteli restoranlar kontrol sistemine katılabilmek için başvuru formunu sitemizden indirerek ya da merkezimizden talep ederek doldurduktan sonra uygun şekilde bize geri gönderiniz. Doldurmuş olduğunuz talep formu ile birlikte IMC den “Ne Yediğinizi bilin” kontrol sistemine ait gerekli tüm bilgileri ve belgeleri isteyiniz. Talep formu doldurulurken, aynı zamanda işletme bilgilerinin yanı sıra sertifikasyon talep edilen işletmeden sorumlu kişinin bilgilerini de talep edilecektir. Bu bilgiler, kişinin rızası dahilinde yasalara uygun olarak saklanacak ve dağıtılacaktır. Aynı zamanda, sisteme girmeniz halinde sorumluluk ve haklarınızı içeren sözleşme şartları da o an tarafınıza bildirilecektir.

Facebook
Twitter
Instagram